Yrkestransportforskrift.

Ny yrkestransportforskrift.

Krav til merking av drosje.

"Drosje skal merkes utvendig på begge sider med løyvenummer med skrifthøyde på minst 100 mm når kjøretøyet benyttes som drosje." 


"Drosje kan ha taklykt som foran og bak har påskriften TAXI samt løyvenummer."


Det betyr jo at løyvehavere lettere kan bruke drosjebilen privat uten at noen ser det er en drosje - innklusiv skattemyndighetene. Jeg kan slå på taksameter hver gang jeg bruker bilen privat og betaler turen selv. Da blir det jo litt moms å betale, men nok mindre enn skatt på bilen. 

.I forskrift 26. mars 2003 nr. 401 om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportforskriften) gjøres følgende endringer: 

§ 1 første ledd bokstav d) og e) oppheves. 

§ 1 første ledd bokstav f) skal lyde:

drosjeløyve, løyve som gir innehaveren rett til å drive transport utenfor rute med motorvogn registrert for høyst åtte sitteplasser i tillegg til førersetet, 


§ 2 andre ledd skal lyde:

Det samme gjelder den som utfører godstransport mot vederlag med motorvogn som ellers er fritatt fra kravet om løyve i medhold av yrkestransportlova § 16 når transporten kan ses som ledd i næringsvirksomhet, eller den som utfører persontransport mot vederlag på lignende måte som drosje når tilbudet om transport blir rettet til allmennheten på offentlig plass eller via digitale plattformer. 


§ 4 andre ledd andre setning skal lyde:

For drosjeløyve gjelder kravene i bokstav a), b) og c). 


§ 5a skal lyde:

§ 5a. Krav til etablering i Norge

For den som har eller søker om løyve for godstransport eller turvognløyve fremgår kravene til etablering av forordning (EF) nr. 1071/2009 art. 5. For den som har eller søker om løyve for drosjetransport, er kravet til etablering oppfylt ved registrering i enhetsregisteret. 


§ 6 første og andre ledd skal lyde:

For den som har eller søker om løyve for godstransport og turvogn er kravene til god vandel fastsatt i forordning (EF) nr. 1071/2009 art. 6.

For den som har eller søker om drosjeløyve eller ruteløyve for fartøy anses kravet til god vandel ikke for å være oppfylt dersom innehaveren eller søkeren

a)er fradømt retten til å drive næringsvirksomhet, ellerb)er ilagt straff for en alvorlig lovovertredelse, herunder på det handelsmessige område. 


§ 7 første, tredje og fjerde ledd skal lyde:

Søker må ved søknad om løyve for godstransport eller turvogn fremlegge en garantierklæring fra bank eller forsikringsselskap på en kroneverdi tilsvarende 9000 euro. For løyver ut over dette gjelder en kroneverdi tilsvarende 5000 euro for hvert løyve. Euroens verdi i kroner fastsettes i henhold til forordning (EF) nr. 1071/2009 art. 7 nr. 1 for alle løyvetypene. Departementet fastsetter nærmere retningslinjer for innlevering av garantierklæring.

Økonomikravet anses likevel ikke å være oppfylt dersom søkeren har vesentlige, forfalte men ikke betalte gebyr-, avgifts- eller skatterestanser eller er under konkursbehandling. Søknaden skal vedlegges attest om restanser på skatt, avgift mv. fra kommunal skatteoppkrever og skattekontor og bekreftelse fra konkursregisteret. Attestene skal ikke være eldre enn tre måneder.

For søker om drosjeløyve gjelder kun kravet i tredje ledd. 


§ 8 andre ledd skal lyde:

For fører av drosje kan departementet fastsette nærmere krav til faglig kompetanse. Kravet til faglig kompetanse anses å være oppfylt dersom vedkommende kan framlegge vitnemål for bestått eksamen eller gyldig bevis for yrkessjåførkompetanse for persontransport.

 

§ 9 skal lyde:

§ 9. Eksamen

Den som søker om løyve for gods- og turvogntransport skal avlegge løyveeksamen hos Statens vegvesen. Den som søker om kjøreseddel for drosjetransport etter yrkestransportloven kapittel 7A skal avlegge førereksamen hos Statens vegvesen. Statens vegvesen kan fastsette nærmere retningslinjer for gjennomføring av eksamen. 


§ 10 andre ledd skal lyde:

Er den som har eller søker om løyve for drosje et selskap eller annen juridisk person må den til enhver tid daglige leder eller transportleder oppfylle kravene til god vandel. I tillegg må foretaket som sådan oppfylle kravet til god vandel. Hvis søkeren er et nyopprettet selskap må også den daglige leder fylle kravet til økonomi i § 7 tredje ledd. 


§ 12 første til fjerde ledd og sjette til syvende ledd skal lyde:

For behandling av søknad om løyve for godstransport og turvognløyve skal søkeren betale et gebyr på 3800 kroner til den løyvemyndighet som utsteder dokumentet.

For attesterte kopier av løyve for godstransport og turvognløyve skal søkeren betale et behandlingsgebyr på 1120 kroner.

Ved gjennomføring av løyveeksamen skal søkeren betale et gebyr på 1650 kroner til Statens vegvesen. Ved gjennomføring av førereksamen skal søkeren betale et gebyr på 800 kroner til Statens vegvesen.

Ved utstedelse av kompetansebevis etter § 8 skal søkeren betale et gebyr på 280 kroner for hver utstedelse til den myndighet som utsteder dokumentet.

For behandling av søknad om drosjeløyve skal søkeren betale 3400 kroner til den løyvemyndighet som utsteder dokumentet. Det samme gjelder for utstedelse av duplikatdokument.

Ved søknad om ruteløyve betales 3400 kroner til den løyvemyndighet som behandler løyvesøknaden. 

§ 12 åttende ledd oppheves. Nåværende niende ledd blir åttende ledd. 


§ 13 tredje ledd skal lyde:

Fører av motorvogn som utfører løyvepliktig transport skal til enhver tid kunne dokumentere at løyvehaver har disposisjonsrett over motorvognen, enten ved at løyvehaver står oppført i vognkortet som eier, eller ved at kopi av leie- eller leasingavtale fremlegges. Det skal fremgå av avtalen hvem som er dens parter og hvilke kjøretøy som omfattes, enten i form av registreringsnummer eller chassisnummer. Dette gjelder også ved egentransport, jf. yrkestransportlova § 16 og § 18. 

§ 15 tredje ledd oppheves. 

§ 34 oppheves. 

§ 37 oppheves. 

§ 38 oppheves. 

§ 39 oppheves. 

§ 40 oppheves. 

§ 41 oppheves. 

§ 42 oppheves. 

§ 43 oppheves. 

§ 44 oppheves. 

§ 45 oppheves. 

§ 46 oppheves. 

§ 47 oppheves. 

§ 48 skal lyde:


§ 48. Merking, taklykt og tilleggsutstyr mv.

Drosje skal merkes utvendig på begge sider med løyvenummer med skrifthøyde på minst 100 mm når kjøretøyet benyttes som drosje. Løyvenummeret skal plasseres på drosjens sidedør og være i kontrastfarge til fargen på drosjen. Løyvenummer og kjøreseddel skal være synlig fra passasjerens plass.

Drosje skal være utstyrt med godkjent taksameter. Taksameter skal være montert og belyst slik at takstgruppe og beløp kan leses fra passasjerens plass. Utgiftene til anskaffelse, montering og vedlikehold av apparatene dekkes av løyvehaveren.

Drosje kan ha taklykt som foran og bak har påskriften TAXI samt løyvenummer. Dersom drosjen har taklykt må den godkjennes av Vegdirektoratet.

Drosje kan ha installert annet kommunikasjonsutstyr eller spesialutstyr.

Er løyvehavers ordinære vogn som følge av skade eller reparasjon ute av drift, kan løyvehaver i stedet sette inn annen vogn som fyller kravene i første, annet og tredje ledd. Bestemmelsen i § 13 gjelder tilsvarende for slik vogn.

Løyvemyndigheten kan i særskilte tilfelle gi dispensasjon fra kravene i denne bestemmelsen. 


Ny § 48a skal lyde:

§ 48a. Eneretter for drosje

I kommuner med 20 000 innbyggere eller flere, og befolkningstetthet på 80 innbyggere per km​2 eller høyere, kan det ikke tildeles eneretter etter yrkestransportloven § 9a. 


Ny § 48b skal lyde:

§ 48b. Miljøkrav for drosje

Når løyvemyndigheten etter yrkestransportlova § 9 (2) har gitt påbud om at drosjekjøring innenfor en kommune skal drives med motorvogn med en øvre grense for miljøskadelige utslipp, kan løyvehaver likevel utføre oppdrag fra et sted utenfor kommunen til et sted innenfor kommunen med motorvogn som ikke oppfyller de fastsatte miljøkravene. I forbindelse med en slik tur er det tillatt å ta med passasjerer på oppdrag ut av kommunen. Tomkjøring inn i kommunen for å utføre oppdrag ut av kommunen er bare tillatt for bestilte turer. 

§ 49 oppheves. 

§ 50 oppheves. 

§ 51 oppheves. 

§ 52 oppheves.


II1.Forskriften gjelder fra 1. juli 2020.2.Selskapsvognløyver og løyver for transport for funksjonshemmede tilknyttet kjøretøy registrert for inntil åtte personer i tillegg til førersetet som er gyldige på det tidspunkt denne forskrift trer i kraft, gjelder til 1. juli 2022.3.Drosjeløyver tilknyttet kjøretøy registrert for høyst 16 sitteplasser i tillegg til førersetet, og løyver for transport for funksjonshemmede tilknyttet kjøretøy registrert for over ni sitteplasser inkludert førersetet som er gyldige på det tidspunkt denne forskrift trer i kraft, gjelder til 1. juli 2025.4.Bestemmelsene i § 48 i denne forskriften gjelder ikke løyvetypene nevnt i andre og tredje punkt