Samvirke eller AS.

Oslo Taxi som Samvirke eller AS?

Oslo Taxi SA (OTSA) sitt hovedformål er å drive ledende persontransportvirksomhet, ivareta medlemmenes økonomiske interesser og konkurransefortrinn, og drive annen virksomhet som står i forbindelse med dette.


OTSA er organisert som et samvirkeforetak, eid av rundt 650 medlemmer med drosjeløyve tilsluttet Oslo Taxi AS. Noen av disse drosjeeierne driver også virksomhet som er organisert gjennom Oslo Taxibuss AS.

Det karakteristiske ved et samvirkeforetak er at foretaket skal ivareta medlemmenes økonomiske interesser gjennom deltakelse i virksomheten som leverandør eller kjøper av varer og tjenester. For Oslo Taxi, vil formålet være å tilrettelegge for salg av drosjetjenester, samt tilrettelegging av forhold rundt driften av drosjeløyver.

Merkevaren Oslo Taxi er ganske sterk i 2020, men den er under sterk press. Oslo Taxi har bedre kvalitet enn de andre sentralene, men det må gjøres grep for å holde på kvaliteten og ikke svekke den. Hvor smart er det blant annet – å svekke sjåførkvaliteten?  

 

Oslo Taxi er i dag ett samvirke, men hvor smart vil det være i fremtiden?

Burde ikke de som har vært med på å bygge opp konsernet og har betalt inn millioner av kroner gjennom mange år - få noe tilbake? Derfor burde kanskje Oslo Taxi organiseres som ett aksjeselskap. Mange løyvehavere er redde for at sentralen kan selges til noen utenfor selskapet. Det kan kureres ved at det vedtas strenge regler for omsetning av aksjer. Blant annet må aksjeeiere være fulltids løyvehavere.  


Den nye loven fjerner blant annet ansiennitetsprinsippet, som gir sentralene større mulighet til å bestemme hvem som skal ha drosjeløyve i sentralen. Ved å gjøre Oslo Taxi om til ett aksjeselskap kan også Oslo Taxi stramme inn på vedtektene og på den måten sikre at selskapet har medeiere som styrker selskapet, og ikke svekker det. I dag er det flere forhold i Oslo Taxi som er med på å svekke selskapet og som den nye loven gir muligheter til å ta ett oppgjør med.

 

Hvordan dette aksjeselskapet skal utformes kan bli en stor utfordring.

Hvordan skal aksjene fordeles?

Hvem kan bli aksjeeier?

Hvor salgbare skal de?

Hvem skal få kjøpe aksjer?

Aksjeutbytte?

I dag har Oslo Taxi SA 650 medlemmer og rundt 200 løyvehavere utenfor Samvirket. Noen medlemmer har vært medlem i over 40 år, mens andre har knapt vært medlem i ett år. SA medlemmer har betalt inn 40 000 kr til Samvirket. Bør de gjøres om til aksje(er)?

 

Av de 200 løyvehaverne som ikke er medlem i SA kommer de fleste fra andre sentraler. Hvordan skal de behandles i prosessen?

 

Oslo Taxi har jo også mange lojale drosjesjåfører som har kjørt i sentralen i 20 år og mer. De kunne ha tatt ut ett drosjeløyve i de andre sentralene for så å flytte over i Oslo Taxi når de hadde nok ansiennitet. Nå kan de risikere å ikke sitte igjen med noe, mens nye løyvehavere som knapt har kjørt i Oslo Taxi, kan få en del av verdiene i Oslo Taxi.  

 

Hvordan bør så løyver behandles om Oslo Taxi blir ett AS? Bør løyver behandles etter ansiennitetsprinsippet eller etter andre prinsipper? Kan andre som aldri har vært en del av Oslo Taxi kunne kjøpe seg ett løyve i Oslo Taxi?

Dersom det å ha ett drosjeløyve i Oslo Taxi i fremtiden kan være gullkantet, kan jo løyver omsettes til nye løyvehavere som vil betale markedspris. Alt dette vil jo være avhengig av at konsernet har en fornuftig og rasjonell drift.     

 

Den nye loven åpner for at drosjeløyver kan organiseres på ulike måter. Loven åpner for at en kan ha så mange løyver en ønsker. Dette vil sette ett press på hvordan Oslo Taxi organiseres og størrelsen på Oslo Taxi.

 

Det er nok mange løyvehavere som kunne tenke seg å bygge større enheter innad i Oslo Taxi. Flere av dagens lovlige og «gråsone» rederier vil nok kunne tenke seg å danne større enheter. Det vil nok også være mange løyvehavere som kunne tenke seg å danne aksjeselskap alene eller sammen med andre. Det blir da ett spørsmål om de enkelte aktører kan ha så mange løyver de ønsker. Det blir da ett stort spørsmål om dagens organisering fungerer eller om Oslo Taxi bør bli ett rent aksjeselskap.