Korona krasj.

Korona-krasj for drosjebransjen.

Koronakrisen har ført til store problemer for drosjebransjen. Over natten har drosjene mistet kanskje så mye som 90% av kjøringen.


Skolene er stengt. Mange ansatte har fått hjemmekontor. Trafikken fra utenlandsbåter og fly fra utlandet har mer eller mindre stoppet opp. Alle de som har hatt Gardermoen som sin base har mistet så godt som all trafikk.


Økonomisk kan det bli en katastrofe for mange og særlig de som har mange biler i drift. De fleste ansatte sjåførene har blitt permitert og noen drosjeeiere har erstattet de med pensjonister – som tross alt får lønnen sin fra Nav. 


For løyvehaverne som er selvstendig næringsdrivende, blir det å vente på at Nav får opp en nettside der en kan søke på en kompensasjon for tapte inntekter. Dette skal være 80% av inntektene de siste 3 årene og oppad til 600 000 kroner. Selvstendig næringsdrivende må vente i 16 dager før de kan få dette og det blir regnet fra 16.mars. Dette fungerer på samme måte som en sykemelding for selvstendig næringsdrivende. Først i mai kan selvstendig næringsdrivende få utbetalt penger for april. 

Forslag om ny midlertidig inntektssikring 

Det er politisk enighet på Stortinget om å innføre en midlertidig ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som nå mister hele eller deler av inntektsgrunnlaget sitt som en følge av koronasituasjonen. 


Forslaget som foreløpig er kommet fra Stortinget er en inntektssikring tilsvarende 80 prosent av gjennomsnittet av inntektene de siste tre årene, begrenset oppad til 6G. Har du et gjennomsnitt på 600 000 kroner eller høyere, vil du få 80 prosent av 600 000 kroner.


Kompensasjonen dekkes fra og med 17. dag etter at inntektsbortfallet inntraff. 


Ordningen er ment å gjelde fra 16. mars 2020. Det planlegges for at kompensasjonen utbetales på etterskudd måned for måned. 


Med 16 dager som du må dekke selv, vil dagene som skal kompenseres først begynne å løpe i april.


Hvis du søker kompensasjon for april i begynnelsen av mai, vil utbetalingen skje så fort saksbehandlingen er gjennomført. 


Ordningen er ikke vedtatt. 


Ny dataløsning for å søke vil være klar til det blir aktuelt å søke i mai. 

Fritak for driveplikt.